bio

[ENGLISH BELOW]

Performer, tancerz, aktor, choreograf, artywista, animator kontrkultury, dramaturg. Absolwent i stażysta Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (2001-2003). Absolwent dwuletniego (2019-20) kursu choreografii eksperymentalnej “Choreografia w Centrum”  pod okiem Marii Stokłosy, Magdy Ptasznik i Renaty Piotrowskiej-Auffret (kolektyw Centrum w Ruchu i Fundacja Burdąg) oraz absolwent Szkoły Dramaturgów Społecznych (2020) fundacji Strefa WolnoSłowa i Teatru Powszechnego w Warszawie. Jestem po licznych intensywnych kursach ruchowo-tanecznych pod szyldem Axis Syllabus, Fighting Monkey, Ido Portal, Animal Flow, Formless Art, Movement Archery i in. W latach 2008 – 2019 byłem w zespole artystycznym teatru Komuna/Warszawa jako performer i tancerz. Współpracowałem z licznymi artyst(k)ami z kraju i z zagranicy na polu działań tanecznych i performatywnych, m.in.: Teatr „Chorea” z Łodzi, Kan Katsura z Japonii, Arad Emamgholi z Kurdystanu, Roza Sarkizian z Ukrainy, Filip Szatarski, Olga Mysłowska, Weronika Pelczyńska, Aleksandra Osowicz, Anna Godowska, Negar Farajiani z Iranu, Thierry Verger z Francji,  teatr Albatros ze Szwecji, Het Veem Theatre z Holandii, Zeitraumexit z Niemiec, Cantieri Mettici z Włoch i wiele innych.

Photo: Ju Chmielewska

Rok 2020 to pokaz premierowy (29.09) w Instytucie Teatralnym mojego solo tanecznego “Sztuczne ciało” w ramach II Kongresu Tańca w Warszawie. Stypendium “Mobilni w kulturze” miasta stołecznego Warszawa (wrzesień-październik) na realizację projektu “Jarmark Europa. Re/konstrukcja performatywna”. Stypendium (sierpień-grudzień) w ramach programu British Council –  Europe Beyond Access “Taniec i niepełnosprawność. Przekraczanie granic”. Nagroda (maj) w konkursie Centrum Teatru i Tańca “Taniec w_Sieci. Interdyscyplinarność” za wideo-performance “Nie my. Taneczne kino nieme”. Rezydencja artystyczna (marzec-kwiecień) w “Centrum w Ruchu” w ramach kursu “Choreografia w centrum” przy wsparciu Fundacji Burdąg oraz rezydencja (maj-czerwiec) w galerii BWA Warszawa, w trakcie których pracowałem nad swoim solo tanecznym “Sztuczne ciało”. Otrzymałem również rezydencję Visegrad Artist Residency Program—Performing Arts na 2021 rok w ramach International Visegrad Fund. Jako choreograf rozpocząłem pracę przy projekcie filmowym Jaśminy Wójcick “Król Maciuś I – dokument kreacyjny”. Zacząłem również współpracę z kolektywem Laboratorium Teatralno-Społeczne / Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, z którym zrealizowałem spektakl “Lekcje oporu” o strajku nauczycielek i nauczycieli z 2019 roku.

W listopadzie 2019 w Teatro Galibardi we włoskim Palermo odbyła się prapremiera mojego performatywnego solo tanecznego “ManufacTourist” na artywistycznym “Transeuropa Festival” w ramach II Biennale Arcipelago Mediterraneo. Między 11 a 20 grudnia w ramach wystawy fotografii Karoliny Gembary “Zimowy umysł” w galerii Program w Warszawie, można było oglądać mój wideo-performance “Przejście”, który wykonałem razem z Urszulą Gawlik. Również w grudniu 2019, w Fabryce Sztuki w Łodzi odbyła się premiera mojego performancu tanecznego “KolażXX” z okazji otwarcia wystawy o legendarnej łódzkiej galerii ŚLAD.

Na początku 2019 roku powołałem do życia nieformalną grupę performatywno-taneczną „Grupa Ruchoma”, z którą do tej pory zrealizowałyśmy na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie live performance “Performance Not War” (2019) i wideo-performance “Elia” (2020) oraz na zaproszenie austryjackiego kolektywu “Althgrund” Academy of Fine Arts Vienna i TU Spatial Planning w Wiedniu, performance “Droga bez wEjsćia”. Gościłyśmy na sesji networkingowej w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019 w Gdańsku.

W latach 2013 – 2016 byłem związany z teatrem chórowym Marty Górnickiej “Chór Kobiet”, jako performer, tancerz i asystent reżyserki. Jako zaproszony artysta uczestniczyłem w wielu festiwalach (m.in. „PraPremier” w Bydgoszczy, „Malta” w Poznaniu, „Underground Zero” w Nowym Jorku, „Fadjr” w Teheranie, „Chantiers d’Europe” w Paryżu, „Tmu-Na” w Telavivie czy “Dresden Hellerau Theater Festival” w Niemczech). Od 2016 związany jestem z działaniami teatralnymi i performatywnymi fundacji Strefa WolnoSłowa z siedzibą w Teatrze Powszechnym w Warszawie, jako aktor, tancerz i choreograf, prowadząc również warsztaty taneczno-choreograficzno-ruchowe w Warszawie, Teheranie, Montevideo, Paryżu, Antwerpii, Amsterdamie, Geteborgu, Bratysławie, Bolonii, Elbasan. Od 2018 pod auspicjami fundacji prowadzę “Międzypokoleniowy Chór Ruchowy”, zajęcia taneczno-ruchowe dla osób 60+/-. Od 2015 roku jestem związany z międzynarodową społecznością tańca kontaktu improwizacji Radical Contact jako uczestnik i couch.

Jestem artystą sztuk walki, certyfikowanym instruktorem samoobrony, trenerem sportów walki K1/Muay Thai, posiadaczem czerwonego pasa w Taekwon Do ITF. Jestem instruktorem II stopnia gimnastyczno-tanecznego systemu Animal Flow łączącego jogę, capoiere, stretching, parkour, kalistenikę i taniec w oparciu o ruchy zwierząt. Jestem fascynatem ruchu naturalnego, organicznej siły i freerunningu.

Stale się szkolę i uczę na licznych kursach i warsztatach choreograficzno-ruchowych  oraz sam prowadzę zajęcia oraz warsztaty z ruchu, sztuk walki, tańca i choreografii.

Kontakt do mnie: lukaszwojcicki2015@gmail.com

 

[English]——————————————————–

Performer, dancer, actor, choreographer, artivist, animator of contr-culture, dramaturg. Graduate and intern of Academy Of Theatrical Practices “Gardzienice” (2001-2003). I cooperated with many artists from Poland and abroad on the field of dance and performative arts, among others: “Choreo” Theater from Łódź, Kan Katsura from Japan, Arad Emamgholi from Kurdistan, Roza Sarkizian from Ukraine, Filip Szatarski, Olga Mysłowska, Weronika Pelczyńska, Aleksandra Osowicz, Anna Godowska from Poland, Negar Farajiani from Iran, Albatros Theater from Sweden, Het Vem Theater from Holand, Zeitraumexit from Germany, Cantieri Mettici from Italy and many more.

2020 is the premiere (September) at the Theater Institute of my solo in the process “Artificial Body” as part of the 2nd Dance Congress in Warsaw. “Mobilni w Kultrze” scholarship from the capital city of Warsaw (September-October) for the implementation of the project “Jarmark Europa. Performative Reconstruction”. Scholarship (August-December) within the British Council – Europe Beyond Access program “Dance and disability. Crossing the borders”. Award (May) in the competition “Dance In the_Net”. Interdisciplinarity” in the competition organized by the Center for Theater and Dance in Warsaw for the video performance “Not us. Silent dance cinema”. Artistic residency (March-April) at “Centrum w Ruchu” as part of the “Choreography in the center” course with the support of the Burdąg Foundation and residency (May-June) at the BWA Warszawa gallery, during which I worked on my dance solo “Artificial Body”. I also received the “Visegrad Artist Residency Program — Performing Arts” for 2021 under the International Visegrad Fund. As a choreographer, I started working on the film project by Jaśmina Wójcick “Król Maciuś I – creation document”. I also started cooperation with the Social Theater Laboratory collective / Theater Educators Association, with which I realized the show “Lessons of Resistance” about the teachers’ strike in 2019.

In November 2019, at the Teatro Galibardi in Palermo, Italy, there were premiere of my performative dance solo “ManufacTourist” at “Transeuropa Festival” as part of the 2nd Biennale Arcipelago Mediterraneo. Between 11 and 20 December, as part of the photography exhibition of Karolina Gembara “Winter Mind” in the Program gallery in Warsaw, you can watch my video-performance “The Passage”, which I made together with Urszula Gawlik. Also in December 2019, at the Art Factory in Łódź, the premiere of my dance performance “KolażXX” took place on the occasion of the opening of the exhibition about the legendary ŚLAD gallery in Łódź.

At the beginning of 2019 I established informal performative-dance group “Grupa Ruchoma” (Moving Group). So far we have completed one performance for Museum Of Modern Art in Warsaw “Performance Not War” and performance “The Way Without Entry” at the invitation of the Austrian “Althgrund” collective Academy of Fine Arts Vienna and TU Spatial Planning in Vienna. We also participated in networking session during Polish Dance Platform 2019 in Gdansk City.

I’m graduate of two-year-cours (2019-20) of experimental choreography “Choregraphy In The Center” led by Maria Stokłosa, Magda Ptasznik i Renata Piotrowska-Auffret (Centrum w Ruchu Collectiv and Fundacja Burdąg). In Warsaw, in Powszechny Theater, in Stół Powszechny I lead “Intergeneration Movement Choir” for 60 +/- people.

Between 2013 – 2016 I worked for choir theater of Marta Górnicka’s “Women’s Choir” as a performer, dancer and director’s assistant. From 2008 I’m associated with Komuna/Warszawa Theater Company and production house as a performer and actor. As a guest artist I participated in many festivals, among others: “PraPremiery” in Bydgoszcz city, “Malta” in Poznań city, “Undergroundzero” in New York, Fadjr” in Teheran, „Chantiers d’Europe” in Paris, “Tmu-Na” in Telaviv or “Dresden Hellerau Theater Festival” in Germany. Since 2016 I’m associated with theater and performative activities of Strefa WolnoSłowa Foundation based in “Powszechny” Theater in Warsaw as an actor, dancer and choreographer. I also lead dance-choreography-movement workshops in Warsaw, Teheran, Montevideo, Paris, Antverp, Amsterdam, Geteborg, Bratislava, Bolognia, Elbasan. Since 2015 I’m associated with international contact improvisation dance community “Radical Contact” as a participant and couch.

I’m martial artist, certified self-defense instructor, martial sports trainer of K1/Muay Thai, I have red belt of Taekwon-Do ITF. I’m Level 2 instructor of Animal Flow gymnast-dance-like training system matching Yoga, Capoiera, stretching, parkour, calisthenics and dance based on animal moves. I’m lover of Natural Movement, organic power and Frerunning.

I’m constantly participating in many dance and movement courses and I, myself, I’m leading different movement, martial arts, dance and choreography workshops.

Contact: lukaszwojcicki2015@gmail.com