Perfect Man

„Perfect Man”, spektakl taneczny / “Perfect Man”, dance performance, 45′, 2022
Łukasz Wójcicki: pomysł, koncepcja, tekst / idea, concept, text
Anna Jurek, Łukasz Wójcicki, Tatian Cholewa: performance, taniec, choreografia / performance, dance, choreography
Marcin Miętus: konsultacje dramaturgiczne / dramaturgical consultations
Praca powstała dzięki rezydencji Visegrad Artist Residency Program—Performing Arts finansowanej przez International Visegrad Fund oraz przy wsparciu Centrum Rozwoju Choreograficznego SE.S.TA i Instytutu Adama Mickiewicza / Work with the help of the Visegrad Artist Residency Program — Performing Arts, funded by the International Visegrad Fund and with the support of the Center of Choreographic Development SE.S.TA and Institute of Adam Mickiewicz                                    Wybrane pokazy / selected works: Krakowskie Centrum Choreograficzne / Krakow Choreographic Center (Poland) styczeń / January 2022; Cricoteka (Krakow, Poland) marzec / March 2022; In: v z b l Festival (Timisoara, Romania) listopad / November 2022

Punktem wyjścia jest zbudowana na strachu figura człowieka radzieckiego czyli homo sovieticus, która odcisnęła swoje piętno na społeczeństwa tzw „bloku wschodniego”. W spektaklu badamy to, co dzisiaj zostało z „homososa”, co to znaczy dziedziczenie traumy strachu i jak ona jest przechowywana w archiwum ciała. Dekonstruujemy fasadę człowieka doskonałego, jakim miał być homo sovieticus, queerujemy ją i przetwarzamy przez nienormatywność ciała.

The starting point is the figure of a Soviet man, homo sovieticus, built on fear, which left its mark on the societies of the so-called “Eastern Bloc”. In the performance, we examine what is left of the homosos today, what it means to inherit the trauma of fear and how it is stored in the archives of the body. We deconstruct the façade of the perfect man, which was supposed to be homo sovieticus, we queer it and process it through the non-normativity of the body.

Photo: Tomasz Ćwiertnia