workshops

RUCH NIEPLANOWANY

RUCH NIEPLANOWANY to przede wszystkim działanie w grupie; to szukanie wspólnej spontanicznej choreografii na powolne pokonywanie przestrzeni, obiektów i siebie nawzajem. Spróbujemy stworzyć z naszych ciał ludzką biomasę inspirując się techniką kontaktu improwizacji, wykorzystując podstawowe techniki partneringu, dźwigni, balansu czy zależności “when push – pull, when pull – push”. Praktyka jest raczej grupowa, ale też będzie miejsce na indywidualne działanie.

Inspiracją do tej praktyki jest nieplanowana autonomiczna zieleń miejska, która uczy nas indywidualnego działania w grupie, żeby przetrwać i kontynuować życie.

Przyroda to rytm zamknięty w cyklach. W czasie warsztatu zastanowimy się czym jest rytm w improwizacji i jak możemy go wykorzystać do budowania „nieplanowanej” choreografii. Zbadamy cykliczność rytmu w grupowej improwizacji i jaki ma on wpływ na poszczególne ciała.

Warsztat zakończymy wspólnym jamem.

Zdjęcia / photo: Piotr Jaruga


[ENGLISH]

UNPLANNED MOVEMENT

UNPLANNED MOVEMENT is first and foremost a group activity; it is a search for a common spontaneous choreography for slowly overcoming spaces, objects and each other. We will try to create a human biomass out of our bodies inspired by the technique of contact improvisation, using basic techniques of partnering, leverage, balance or “when push – pull, when pull – push” relationships. The practice is more of a group, but there will also be room for individual action.

The inspiration for this practice is the unplanned autonomous urban greenery, which teaches us to act individually in a group in order to survive and continue life.

Nature is a rhythm locked in cycles. In this workshop we will consider what rhythm is in improvisation and how we can use it to build ‘unplanned’ choreography. We will explore the cyclical nature of rhythm in group improvisation and how it affects individual bodies.

We will end the workshop with a jam.